GOOD ENOUGH

Me and my sister in Solna, Stockholm

En av de finaste komplimangerna jag fått var att jag är en “doer”. Att prata om saker man vill göra men aldrig komma till skott eller skjuta upp saker tills det är perfekt slutar ofta med att man inte gör någonting alls. Jag har lagt många timmar den senaste tiden på att fixa mina sidor på WordPress och Clickfunnels. Jag är långt ifrån klar men tänker bryta vanan av att göra allt 150 %, och istället köra på

good enough.

Som jag skrev i About vill jag dela upp- och nedgångar, både privat och inom mitt företagande online. Att skräddarsy domäner, sidor, menyer, autosvar, plugins osv är inte enkelt!! Att söka på Google och YouTube efter information om hur man ska göra kräver tid och fokus, men genom att inte få svaret “serverat” ges en djupare förståelse. Den kunskapen kan sedan läras ut till andra. Min vision är ju att kunna coacha andra att tjäna pengar online.

Jag kom jag precis upp till min syster i Stockholm och har känt mig lite stressad under eftermiddagen över att ha så mycket att göra med hemsidan. Stress är tankar, och kom ihåg att vi är så mycket mer än vårt sinne. Men en annan ny vana jag försöker implementera är att fira alla små framsteg. Hur ofta genomför vi inte massa saker och bara går vidare till nästa, och nästa, och nästa? Vi kommer aldrig bli klara, jag hoppas i alla fall inte det, så jag tror det är lika viktigt att blicka tillbaka och se vad man har åstadkommit, som att ha en vision om vart man är på väg.


One of the finest compliments I received was that I am a “doer”. Talking about things you want to do but never get into it or postpone it until it is perfect often ends with that you do nothing at all. I have spent many hours lately fixing my pages on WordPress and Clickfunnels. I’m far from ready but intend to break the habit of doing everything 150 %, and instead go for

good enough.

As I wrote in About, I want to share the ups and downs, both in private life and in my business online. Customizing domains, pages, menus, autoresponders, plugins etc is not easy!! Searching on Google and YouTube for information on how to proceed requires time and focus, but by not getting the answer “served” gives a deeper understanding. The knowledge can then be taught to others. My vision is to be able to coach others to make money online.

I just got to my sister in Stockholm and have felt a bit stressed during the afternoon over having so much to do with the website. Stress is thoughts, and remember that we are greater than our mind. Another new habit I try to implement is to celebrate all the small steps in progress. How often do we accomplish lists of things and just move on to the next, and next, and next? We will never be ready, at least I hope not, so I think it is just as important to look back and see what you have achieved, as having a vision of where you are going.

Advertisement