AWARENESS VS ANXIETY

(Scroll down for English)
Jag vill berätta om en riktigt bra app för att lära sig att hantera oro, stress, ångest. Detta genom att undersöka vilka triggers och vanor som utlöser stress eller ångest, och hur man bryter cykeln. Att förstå hur hjärnan fungerar kan liknas med att förstå hur ens bil fungerar; vilken typ av bränsle bilen ska ha och vilken växel man ska välja.

Vad som är nytt för mig är att ingen av de tekniker som presenteras går ut på att ta bort, ändra eller kontrollera det man känner. Jag talar om den bekanta så kallade “själv-hjälpen”; genom att försöka fixa det med positiva affirmationer, skriva dagbok, dricka rödvin, klippa håret, flytta… vilket faktiskt är olika former av motstånd till vad som är, just nu. Istället lär man sig att tillåta känslan, undersöka den med en nyfikenhet samt uppmärksamma tankar och känslor utan att identifiera sig med dem – som dem. Att möta känslan känns oerhört mer medvetet och kärleksfullt, än att tvinga sig att känna något annat än vad man gör. Det handlar alltså om att rida på vågen, rida ut vågen, som för förr eller senare planar ut. Enkelt men inte lätt; att vara nyfiken och öppen istället för att hålla tillbaks och krympa ihop, är väldigt modigt.
Appen heter Unwinding Anxiety och ger fullt stöd genom dagliga videos, praktiska övningar, notiser, professionell support och samhörighet tillsammans med andra medlemmar.

Jag har jobbat med stress och oro i många år samt ätit Sertralin för att öka nivån av hjärnans glädjehormonet serotonin. Man kan ha ett fysiskt behov av serotonin-höjande och om så är fallet är det tacksamt att det finns medicin; det hjälpte mig att få upp huvudet över vattenytan för några år sedan. Nivån av serotonin kan även vara lägre tillfällig p.g.a. yttre och inre omständigheter just då.

Idag mår jag så pass bra att jag påbörjat en utfasning av mina 75 milligram. Jag rekommenderar att man trappar ner i samråd med sin vårdcentral som regelbundet stämmer av och stöttar. Jag minskar med 25 mg var tredje månad, så att nedtrappningen görs väldigt långsamt.
Att min livssituation känns väldigt bra är tack vare hälsosam kosthållning (veganskt + fisk), fysisk aktivitet och att jag trivs i mitt förhållande och vår vardag. Jag mår för bra för att fortsätta behandla ett problem som inte längre finns. Jag upplever det även som jobbigt att medicinen gör mig glömsk och förvirrad (med en liten bebis är hjärnan mos redan som den är haha…)
Jag försöker påminna mig själv om är att inte analysera allting. Saker och ting kan bero på oändligt många variabler, så man kan inte vara helt säker på någonting, egentligen.

‘Uncertainty is the only certainty there is, and knowing how to live with insecurity is the only security.’

— John Allen Paulos

I wanna tell you about a really good app to learn how to deal with worry, stress, anxiety. This by examining what habits that triggers stress or anxiety, and how to break the cycle. Understanding how the brain works can be compared to knowing how your car works; what type of fuel the car needs and what gear to choose.

What’s new to me is that none of the techniques presented are about removing, changing or controlling your emotions. I’m talking about the familiar so-called “self-help”; by trying to fix it with positive affirmations, writing diary, drinking red wine, cutting your hair, quit your job… which are actually different forms of resistance to what is, right now. Instead, you learn to allow the feeling, examine it with a curiosity and pay attention to thoughts and feelings without identifying with them – as them. To welcome a feeling feels incredibly more mindful and loving, than to force yourself to feel something other than what you really feel. So it’s about riding the wave, riding it out, since it sooner or later flattens out. Simple but not easy; to be curious and open instead of holding back and shrink, is very brave.
The app is called Unwinding Anxiety and provides full support through daily videos, practical exercises, check-ins, professional support and a member’s community.

I’ve worked with stress and anxiety for many years and have been eating Sertraline (antidepressants) to increase the level of the brain’s hormone serotonin. You can have a physical need for serotonin-boosting and if so, I think it’s great that there is medication; it helped me get my head above water a few years ago. The level of serotonin may also be lower temporarily due to external and internal circumstances at the time.

Today I’m feeling so happy and balanced that I have started phasing out my 75 milligrams. I recommend that you decrease your prescription drugs in consultation with your health center, which regularly check-in and supports. I reduce my medication by 25 mg every three months, so the phasing out is done very slowly.
The fact that my life situation feels very good is thanks to a healthy diet (vegan + fish), physical activity and that I thrive in my relationship and our everyday life. I feel too good to continue treating a problem that no longer exists. I also find it hard that the medicine makes me forgetful and confused (with a small baby, the brain is already mushy as it is haha​​…)
I try to remind myself not to analyze everything. Things can be in a sertain way due to an infinite number of variables, so you can’t be completely sure of anything, really.

Advertisement