AWARENESS VS ANXIETY

(Scroll down for English)
Jag vill berätta om en riktigt bra app för att lära sig att hantera oro, stress, ångest. Detta genom att undersöka vilka triggers och vanor som utlöser stress eller ångest, och hur man bryter cykeln. Att förstå hur hjärnan fungerar kan liknas med att förstå hur ens bil fungerar; vilken typ av bränsle bilen ska ha och vilken växel man ska välja.

Vad som är nytt för mig är att ingen av de tekniker som presenteras går ut på att ta bort, ändra eller kontrollera det man känner. Jag talar om den bekanta så kallade “själv-hjälpen”; genom att försöka fixa det med positiva affirmationer, skriva dagbok, dricka rödvin, klippa håret, flytta… vilket faktiskt är olika former av motstånd till vad som är, just nu. Istället lär man sig att tillåta känslan, undersöka den med en nyfikenhet samt uppmärksamma tankar och känslor utan att identifiera sig med dem – som dem. Att möta känslan känns oerhört mer medvetet och kärleksfullt, än att tvinga sig att känna något annat än vad man gör. Det handlar alltså om att rida på vågen, rida ut vågen, som för förr eller senare planar ut. Enkelt men inte lätt; att vara nyfiken och öppen istället för att hålla tillbaks och krympa ihop, är väldigt modigt.
Appen heter Unwinding Anxiety och ger fullt stöd genom dagliga videos, praktiska övningar, notiser, professionell support och samhörighet tillsammans med andra medlemmar.

Jag har jobbat med stress och oro i många år samt ätit Sertralin för att öka nivån av hjärnans glädjehormonet serotonin. Man kan ha ett fysiskt behov av serotonin-höjande och om så är fallet är det tacksamt att det finns medicin; det hjälpte mig att få upp huvudet över vattenytan för några år sedan. Nivån av serotonin kan även vara lägre tillfällig p.g.a. yttre och inre omständigheter just då.

Idag mår jag så pass bra att jag påbörjat en utfasning av mina 75 milligram. Jag rekommenderar att man trappar ner i samråd med sin vårdcentral som regelbundet stämmer av och stöttar. Jag minskar med 25 mg var tredje månad, så att nedtrappningen görs väldigt långsamt.
Att min livssituation känns väldigt bra är tack vare hälsosam kosthållning (veganskt + fisk), fysisk aktivitet och att jag trivs i mitt förhållande och vår vardag. Jag mår för bra för att fortsätta behandla ett problem som inte längre finns. Jag upplever det även som jobbigt att medicinen gör mig glömsk och förvirrad (med en liten bebis är hjärnan mos redan som den är haha…)
Jag försöker påminna mig själv om är att inte analysera allting. Saker och ting kan bero på oändligt många variabler, så man kan inte vara helt säker på någonting, egentligen.

‘Uncertainty is the only certainty there is, and knowing how to live with insecurity is the only security.’

— John Allen Paulos

I wanna tell you about a really good app to learn how to deal with worry, stress, anxiety. This by examining what habits that triggers stress or anxiety, and how to break the cycle. Understanding how the brain works can be compared to knowing how your car works; what type of fuel the car needs and what gear to choose.

What’s new to me is that none of the techniques presented are about removing, changing or controlling your emotions. I’m talking about the familiar so-called “self-help”; by trying to fix it with positive affirmations, writing diary, drinking red wine, cutting your hair, quit your job… which are actually different forms of resistance to what is, right now. Instead, you learn to allow the feeling, examine it with a curiosity and pay attention to thoughts and feelings without identifying with them – as them. To welcome a feeling feels incredibly more mindful and loving, than to force yourself to feel something other than what you really feel. So it’s about riding the wave, riding it out, since it sooner or later flattens out. Simple but not easy; to be curious and open instead of holding back and shrink, is very brave.
The app is called Unwinding Anxiety and provides full support through daily videos, practical exercises, check-ins, professional support and a member’s community.

I’ve worked with stress and anxiety for many years and have been eating Sertraline (antidepressants) to increase the level of the brain’s hormone serotonin. You can have a physical need for serotonin-boosting and if so, I think it’s great that there is medication; it helped me get my head above water a few years ago. The level of serotonin may also be lower temporarily due to external and internal circumstances at the time.

Today I’m feeling so happy and balanced that I have started phasing out my 75 milligrams. I recommend that you decrease your prescription drugs in consultation with your health center, which regularly check-in and supports. I reduce my medication by 25 mg every three months, so the phasing out is done very slowly.
The fact that my life situation feels very good is thanks to a healthy diet (vegan + fish), physical activity and that I thrive in my relationship and our everyday life. I feel too good to continue treating a problem that no longer exists. I also find it hard that the medicine makes me forgetful and confused (with a small baby, the brain is already mushy as it is haha​​…)
I try to remind myself not to analyze everything. Things can be in a sertain way due to an infinite number of variables, so you can’t be completely sure of anything, really.

Advertisement

WAKING UP

(Scroll down for English)
Jag vill berätta om ett fantastiskt verktyg jag nyligen hittat, som vägleder dig för att förstå sinnet i syfte att leva ett mer balanserat och tillfredsställt liv. Det är meditations-appen Waking Up utvecklad av Sam Harris – neurovetenskapsman, filosof, TED-föreläsare och New York Times bästsäljande författare.

Att öva meditation 10 minuter om dagen är att uttrycka en avsikt för dig själv; en avsikt att bli gladare, och i bättre position att göra andra gladare. Det är en avsikt att lida mindre, och att vara i en bättre position för att hjälpa andra att lida mindre. Att bli mer medveten och uppmärksam, och mindre distraherad av ens tankar, ger insikt och kunskap. Man ser saker precis som de är, från stund till stund; inte kategoriserade som bra eller dåliga, inte färgade av våra åsikter och tidigare erfarenheter.
Våra reaktioner är det vi är, tills reaktionerna observeras. Genom att lära oss att vakna upp, blir vi färre gånger lidande offer för omständigheterna.

Sam Harris beskriver vårt medvetande som den rymd där allt dyker upp – allt vi lägger märke till genom det vi ser, hör, känner, tänker. Man kan likna det med att sinnet är som en vidöppen himmel. Sadhguru beskriver samma begrepp som “en salig bakgrund som allt i livet spelas upp på”. Strävan är att vila som detta medvetande, och inte missta sig för att vara en tanke/känsla/objekt, utan se det som ett moln på himlen som dyker upp och sedan försvinner…


I want to tell you about a fantastic tool I recently found, which guides you to understand the mind in order to live a more balanced and fulfilled life. It is the meditation app Waking Up developed by Sam Harris – neuroscientist, philosopher, TED-talker and New York Times best-selling author.

To practice meditation for 10 minutes a day, is to express an intention for yourself; an intention to be happier, and in a better position to make others happier. It’s an intention to suffer less, and to be better placed to help others suffer less. Becoming more aware and less distracted by one’s thoughts, provides insight and knowledge. You see things exactly as they are, in each moment; not categorized as good or bad, not colored by our opinions and past experiences.
Our reactions are what we are, until the reactions are observed. By learning to wake up, we become less likely to suffer as victims of the circumstances.

Sam Harris describes our consciousness as the space where everything appears – everything we notice through what we see, hear, feel, think. Our mind is like a wide open sky. Sadhguru describes it as “a blissful background on which everything else in life can play”. The quest is to not confuse ourselves to be a thought/feeling/object that comes and goes, but to see it like a cloud appearing and disappearing in the sky…

NOTHING REAL CAN BE THREATENED

Jag vet att inte alla läsare direkt berörs av bebis-livet, men du känner garanterat någon som har små barn. Innan jag själv fick barn hörde jag andra prata om hur jobbigt det är att vara vaken nattetid, men hittills har Sam ätit 2-3 gånger per natt som mest, så jag tänkte att det inte alls var så farligt som folk sa.

Sedan en vecka tillbaks har jag ammat 8-10 gånger per natt. Detta är det tuffaste jag varit med om fysiskt och psykiskt. Jag är så trött att jag gråter och mår illa. Det är svårt att föreställa sig hur det är, men jag vill, trots allt, säga att det fortfarande är värt det, till hundra tusen procent. Att känna Sams sammetslena handflator på min hud och höra hans ljuva andetag är oersättligt.

I och med att jag ligger och ammar, samt för tillfället lånar av min kropps reserver utan att få återhämtning, fortsätter jag jobba med yoga för höfter. Som förklaras i 15 minuters-videon nedan lagras mycket emotionell energi i musklerna runt höftlederna, så som piriformis, gluteus samt psoas – som kallas “the seat of our soul”. Att stretcha detta område kan göra att stress, oro och ångest kommer upp till ytan, men det är faktiskt syftet genom att positionen hålls i 2-4 minuter. Slutligen släpper den negativa känslan, och ersätts med en euforisk lättnad.

Nu, efter ett stort glas Pinotage Reserve och pizza, ska jag lyssna på Beyoncé och skura golvet.

I’m a savage, classy, bougie, ratchet… sassy, moody, nasty…


I know that not everyone is directly affected by the baby life, but you definitely know someone who has young children. Before I had a baby of my own, I heard others talk about how hard it is to be awake at night, but so far Sam has eaten 2-3 times per night at the most, so I figured it wasn’t so bad.

For the last week, I’ve been breastfeeding 8-10 times a night. This is the toughest I’ve been through physically and mentally. I’m so tired I cry and feel nausea. It’s hard to imagine what it’s like, but I still want to say that it’s worth it all, to a hundred thousand percent. To feel Sam’s velvety palms on my skin and hear the sound of his sweet breath is irreplaceable.

Since I lie down and breastfeed, and at moment borrow from my body’s back up energy without recovery, I continue to work with yoga for the hips. As explained in the 15 minute video below, much emotional energy is stored in the muscles around the hip joints, such as piriformis, the glutes and psoas – which is called “the seat of our soul”. Stretching this area can surface feelings like stress, worry and anxiety, but that is actually the purpose of holding the positions for 2-4 minutes. Finally, the negative feeling releases, and is replaced by a euphoric relief.

Now, after a big glass of Pinotage Reserve and pizza, I’m gonna listen to Beyoncé and scrub the floor.

I’m a savage, classy, bougie, ratchet… sassy, moody, nasty…