AWARENESS VS ANXIETY

(Scroll down for English)
Jag vill berätta om en riktigt bra app för att lära sig att hantera oro, stress, ångest. Detta genom att undersöka vilka triggers och vanor som utlöser stress eller ångest, och hur man bryter cykeln. Att förstå hur hjärnan fungerar kan liknas med att förstå hur ens bil fungerar; vilken typ av bränsle bilen ska ha och vilken växel man ska välja.

Vad som är nytt för mig är att ingen av de tekniker som presenteras går ut på att ta bort, ändra eller kontrollera det man känner. Jag talar om den bekanta så kallade “själv-hjälpen”; genom att försöka fixa det med positiva affirmationer, skriva dagbok, dricka rödvin, klippa håret, flytta… vilket faktiskt är olika former av motstånd till vad som är, just nu. Istället lär man sig att tillåta känslan, undersöka den med en nyfikenhet samt uppmärksamma tankar och känslor utan att identifiera sig med dem – som dem. Att möta känslan känns oerhört mer medvetet och kärleksfullt, än att tvinga sig att känna något annat än vad man gör. Det handlar alltså om att rida på vågen, rida ut vågen, som för förr eller senare planar ut. Enkelt men inte lätt; att vara nyfiken och öppen istället för att hålla tillbaks och krympa ihop, är väldigt modigt.
Appen heter Unwinding Anxiety och ger fullt stöd genom dagliga videos, praktiska övningar, notiser, professionell support och samhörighet tillsammans med andra medlemmar.

Jag har jobbat med stress och oro i många år samt ätit Sertralin för att öka nivån av hjärnans glädjehormonet serotonin. Man kan ha ett fysiskt behov av serotonin-höjande och om så är fallet är det tacksamt att det finns medicin; det hjälpte mig att få upp huvudet över vattenytan för några år sedan. Nivån av serotonin kan även vara lägre tillfällig p.g.a. yttre och inre omständigheter just då.

Idag mår jag så pass bra att jag påbörjat en utfasning av mina 75 milligram. Jag rekommenderar att man trappar ner i samråd med sin vårdcentral som regelbundet stämmer av och stöttar. Jag minskar med 25 mg var tredje månad, så att nedtrappningen görs väldigt långsamt.
Att min livssituation känns väldigt bra är tack vare hälsosam kosthållning (veganskt + fisk), fysisk aktivitet och att jag trivs i mitt förhållande och vår vardag. Jag mår för bra för att fortsätta behandla ett problem som inte längre finns. Jag upplever det även som jobbigt att medicinen gör mig glömsk och förvirrad (med en liten bebis är hjärnan mos redan som den är haha…)
Jag försöker påminna mig själv om är att inte analysera allting. Saker och ting kan bero på oändligt många variabler, så man kan inte vara helt säker på någonting, egentligen.

‘Uncertainty is the only certainty there is, and knowing how to live with insecurity is the only security.’

— John Allen Paulos

I wanna tell you about a really good app to learn how to deal with worry, stress, anxiety. This by examining what habits that triggers stress or anxiety, and how to break the cycle. Understanding how the brain works can be compared to knowing how your car works; what type of fuel the car needs and what gear to choose.

What’s new to me is that none of the techniques presented are about removing, changing or controlling your emotions. I’m talking about the familiar so-called “self-help”; by trying to fix it with positive affirmations, writing diary, drinking red wine, cutting your hair, quit your job… which are actually different forms of resistance to what is, right now. Instead, you learn to allow the feeling, examine it with a curiosity and pay attention to thoughts and feelings without identifying with them – as them. To welcome a feeling feels incredibly more mindful and loving, than to force yourself to feel something other than what you really feel. So it’s about riding the wave, riding it out, since it sooner or later flattens out. Simple but not easy; to be curious and open instead of holding back and shrink, is very brave.
The app is called Unwinding Anxiety and provides full support through daily videos, practical exercises, check-ins, professional support and a member’s community.

I’ve worked with stress and anxiety for many years and have been eating Sertraline (antidepressants) to increase the level of the brain’s hormone serotonin. You can have a physical need for serotonin-boosting and if so, I think it’s great that there is medication; it helped me get my head above water a few years ago. The level of serotonin may also be lower temporarily due to external and internal circumstances at the time.

Today I’m feeling so happy and balanced that I have started phasing out my 75 milligrams. I recommend that you decrease your prescription drugs in consultation with your health center, which regularly check-in and supports. I reduce my medication by 25 mg every three months, so the phasing out is done very slowly.
The fact that my life situation feels very good is thanks to a healthy diet (vegan + fish), physical activity and that I thrive in my relationship and our everyday life. I feel too good to continue treating a problem that no longer exists. I also find it hard that the medicine makes me forgetful and confused (with a small baby, the brain is already mushy as it is haha​​…)
I try to remind myself not to analyze everything. Things can be in a sertain way due to an infinite number of variables, so you can’t be completely sure of anything, really.

Advertisement

WAKING UP

(Scroll down for English)
Jag vill berätta om ett fantastiskt verktyg jag nyligen hittat, som vägleder dig för att förstå sinnet i syfte att leva ett mer balanserat och tillfredsställt liv. Det är meditations-appen Waking Up utvecklad av Sam Harris – neurovetenskapsman, filosof, TED-föreläsare och New York Times bästsäljande författare.

Att öva meditation 10 minuter om dagen är att uttrycka en avsikt för dig själv; en avsikt att bli gladare, och i bättre position att göra andra gladare. Det är en avsikt att lida mindre, och att vara i en bättre position för att hjälpa andra att lida mindre. Att bli mer medveten och uppmärksam, och mindre distraherad av ens tankar, ger insikt och kunskap. Man ser saker precis som de är, från stund till stund; inte kategoriserade som bra eller dåliga, inte färgade av våra åsikter och tidigare erfarenheter.
Våra reaktioner är det vi är, tills reaktionerna observeras. Genom att lära oss att vakna upp, blir vi färre gånger lidande offer för omständigheterna.

Sam Harris beskriver vårt medvetande som den rymd där allt dyker upp – allt vi lägger märke till genom det vi ser, hör, känner, tänker. Man kan likna det med att sinnet är som en vidöppen himmel. Sadhguru beskriver samma begrepp som “en salig bakgrund som allt i livet spelas upp på”. Strävan är att vila som detta medvetande, och inte missta sig för att vara en tanke/känsla/objekt, utan se det som ett moln på himlen som dyker upp och sedan försvinner…


I want to tell you about a fantastic tool I recently found, which guides you to understand the mind in order to live a more balanced and fulfilled life. It is the meditation app Waking Up developed by Sam Harris – neuroscientist, philosopher, TED-talker and New York Times best-selling author.

To practice meditation for 10 minutes a day, is to express an intention for yourself; an intention to be happier, and in a better position to make others happier. It’s an intention to suffer less, and to be better placed to help others suffer less. Becoming more aware and less distracted by one’s thoughts, provides insight and knowledge. You see things exactly as they are, in each moment; not categorized as good or bad, not colored by our opinions and past experiences.
Our reactions are what we are, until the reactions are observed. By learning to wake up, we become less likely to suffer as victims of the circumstances.

Sam Harris describes our consciousness as the space where everything appears – everything we notice through what we see, hear, feel, think. Our mind is like a wide open sky. Sadhguru describes it as “a blissful background on which everything else in life can play”. The quest is to not confuse ourselves to be a thought/feeling/object that comes and goes, but to see it like a cloud appearing and disappearing in the sky…

WOMEN

I believe most women face and struggle with the same problems. A reminder that might work as a remedy; that we’re not alone and don’t need to carry it all on our own. Put it down and let it go, like a man. We are as strong as we are soft. Trust your intuition – everyone is confused anyway. All the emotions and feelings comes in different shades, to color this man’s world.

EBB AND FLOW

Hej! Vi har varit ute och fixat med trädgården i stort sett varje dag senaste veckan. Att sitta inne och blogga har inte blivit av; lusten att skriva kommer och går precis som allt annat i livet enligt pendelns lag.

För att balansera ut det tunga trädgårdsarbetet har jag gjort mycket Yin Yoga, yoga för underkroppen och ryggen samt pilates för bålen. Framförallt har jag prioriterat att meditera för återhämtning. Sedan februari 2019 utövar jag Transcendental Meditation 2×20 minuter per dag, vilket löser upp djupt lagrad trötthet och spänningar.

Jag ammar 2-3 gånger per natt just nu, och har introducerat både gröt och vanlig mat för Sam som äter med stor aptit. Vi har äntligen träffats i mammagruppen där jag bor – helt plötsligt är jag omringad av massa goa människor med bebisar i samma ålder som vår son 🙂


Hey there! We’ve been outside and tending the garden pretty much every day for the past week. I haven’t felt like sitting inside at the computer blogging; the will to write comes and goes just like everything else in life according to the law of the pendulum.

To balance out the heavy gardening I’ve done a lot of Yin Yoga, yoga for lower body and back, combined with pilates for the core. Above all I’ve prioritized meditating for recovery. Since February 2019 I do practice Transcendental Meditation 2×20 min per day, which dissolves deeply stored fatigue and tension.

I breastfeed 2-3 times a night right now, and have introduced both porridge and regular food for Sam who eats with great appetite. We have finally met in the parent’s group where I live – I’m all of a sudden surrounded by lots of nice local people with babies at the same age as our son 🙂

FOLLOW

Nu har Sam ammat 2-3 ggr per natt. En natt när han ville äta och ligga nära insåg jag att det enklaste är att bara följa honom. Är det okej att ta den enkla vägen?

Ett av mina mål 2020 är att bli snällare mot mig själv – och på så sätt bli snällare mot min omgivning. Att ta den enkla vägen är inte något jag är van vid, men när det kommer till Sam vill jag bara göra det som han faktiskt mår bäst av i stunden, vilket ändå ändras konstant.

Är det rätt så är det lätt?

Sam är inte ens fem månader gammal, så jag tänker att han kommer hinna bli stor och självständig och jag kommer hinna sakna den relativt korta tiden han är i fysiskt behov av mig..!
Vi har sedan han var 12 veckor följt ett schema med mat- och sovtider från boken “The New Contented Little Baby Book” skriven av Gina Ford. Jag uppskattar verkligen att ha någonting att utgå ifrån och falla tillbaks på. För det mesta sover och äter Sam enligt schemat – förutom amningen nattetid då..!

De senaste dagarna har jag känt mig trött i kroppen och inte ens haft lust att träna – återigen ges möjligheten att öva på att bara följa och lyssna på min kropp. Jag har gjort korta yoga-program, t.ex. Yoga To Cure och Gentle Yoga Flow.
Energin att blogga har inte riktigt funnits där heller, men idag kom lusten att skriva helt naturlig. Att jag inte pressar mig själv att hinna med allt, och istället kunna tänka att det jag faktiskt gjort är tillräckligt känns också som ett framsteg. Tack för att du besökte min hemsida, hoppas det inspirerar dig att vara snäll mot dig själv ❤


Sam has now been eating 2-3 times a night. One night when he wanted to eat and cuddle, I realized that the easiest thing to do was to just follow him. Is it okay to do things the easy way?

One of my goals in 2020 is to be kinder to myself – and in that way be kinder to my surroundings. Taking the easy way is not something I’m used to, but when it comes to Sam, I just want to do what’s best for him at the moment, which constantly is changing anyway.

If it’s right, it’s easy?

Sam is not even five months old, so I’m thinking that he will have time to get big and independent and I’ll miss the relatively short time he’s in physical need of me..!
Since he was 12 weeks we’ve been following a food and sleeping schedule from the book “The New Contented Little Baby Book” written by Gina Ford. I really appreciate having something to start from and fall back on. For the most part, Sam sleeps and eats according to the schedule – except for the nightly breastfeeding, that is..!

The last couple of days I’ve felt physically tired and didn’t even wanna work out – again given the opportunity to practice following and listening to my body. I’ve done short yoga programs, e.g. Yoga To Cure and Gentle Yoga Flow.
The energy to blog hasn’t really been there either, but today the desire to write came naturally. To not push myself to do everything and instead be able to think that what I’ve actually accomplished is good enough, is also a postitive progress. Thank you for visiting my website, I hope it inspires you to be kind to yourself ❤

SHARING IS CARING

Nu har jag tagit upp bloggandet igen för att skriva av mig. Här är mitt perspektiv av denna värld, som en 31-årig svensk/finsk kvinna, partner till Adrian och mamma till vår bebis Sam.

Sedan jag lärde mig att skriva har jag uttryckt mig genom dagböcker, musiktexter, tidningsartiklar, bloggar och sociala medier. Jag har många gånger känt att jag har mycket kunskaper som andra skulle kunna ha nytta av, men tänkt

“varför ska jag blogga, det är redan så många som gör…”

Men så lyssnade jag på Joel Osteen som pratade om hur man ska följa sin inre röst och inte låta sig styras av rädslan av kritik.

Min strävan är att leva livet på ett balanserat, hälsosamt och lyckligt sätt – detta efter att ha hanterat ångest, oro och stress i många år. Jag födde barn för ca 4 månader sedan och tänkte bl. a. dela vad jag tycker funkar för mig vad gäller kost och träning.

Både din och min tid är värdefull, så det kommer främst vara kortfattade inlägg med t.ex. en länk med “dagens träning” för att visa hur jag väljer att lägga upp min dag. Kommentera gärna om det är något du gillar eller ogillar!


Now I’ve taken up blogging again to deal with my writing-abstinence. Here’s my perspective of this world, as a 31-year-old Swedish/Finnish woman, partner to Adrian and mother to our baby Sam.

Since I learned to write, I have expressed myself through diaries, music lyrics, newspaper articles, blogs and social media. I’ve many times felt that I have a lot of knowledge that others could benefit from, but thought

“why should I blog, there are aldready so many who do…”

But I listened to Joel Osteen the other day, who talked about how to follow your inner voice and not let the fear of criticism decide.

My aspiration is to live life in a balanced, healthy and happy way – this after been dealing with anxiety, worry and stress for many years. I gave birth about 4 months ago and thought I’d share what I think works for me in terms of diet and exercise.

Both your and my time is valuable, so it will mainly be short posts with eg. a link with “today’s workout” to show how I choose to stucture my day. Feel free to comment if you like or dislike!

LOVE IT OR HATE IT

När jag mådde som värst i början av min graviditet tänkte jag att jag inte borde skriva, eftersom jag kände att jag inte ville framstå som negativ, “dålig” och att allt inte var exemplariskt optimalt… Men syftet med min blogg är ju att få andra, som inte heller känner sig på topp jämt, att inte känna sig ensamma eller att det är något fel på dem. Alla går igenom upp- och nedgångar! Att dela det istället för att utge sig för att allt är perfekt tror jag bidrar till att det är okej att må och känna som man gör – att man inte behöver bedöva de känslorna, sopa det under mattan eller ändra på sig.
Man ska såklart göra det man kan för att vara glad och positiv och sprida god energi, men vi är mänskliga. “Vi kan inte ändra vår natur, bara hantera den” som Prof Steve Peters skriver i “The Chimp Paradox”.

Att känna sig förstådd av någon tycker jag är något av det finaste och SKÖNASTE som finns! Att få höra att ens känslor och tankar är legitima, även om inte alla människor känner eller tycker likadant. Love it or hate it, det är okej att vi tycker olika. Att förmedla sin åsikt må vara tillfredsställande, men verkar då ofta för vårt eget välmående, och inte mottagarens. Vi har alla fördomar vilket begränsar oss, och i de flesta fall finns mycket mer bakom det vi anser som fakta, som vi då går miste om. Det är en sorglig trygghet, att kritisera och döma andra.
När jag mediterar kommer jag i närheten av vad som egentligen är viktigt. Värdet av värderingar. Jag gör transcendental meditation två gånger om dagen, och i tystnaden ligger en sanning. Att vara sann mot mig själv möjliggör närmandet av en friheten där jag inte behöver övertyga andra om det jag känner och tycker. Helt plötsligt, räcker det med att jag vet.

Jag har äntligen börjat må bättre efter vecka 12, illamåendet har lagt sig. Jag hann börja med en annan medicin, Pronaxen, som jag tyckte var mycket bättre än Lergigan. Jag behöver som tur är inte ta någon medicin mer och har till och med börjat vara ute i trädgården och träna igen! Jag simmar, går på Zumba och kör lättare styrketräning hemma. Det är svårt att veta vart man ska lägga nivån eftersom min hjärna är van att träna som vanligt, men efter att jag var ute och sprang för några veckor sedan fick jag jätteont långt ner i ländryggen, vilket fortfarande känns av när jag går…

Vi var på första ultraljudet i tisdags och det var helt fantastiskt att se vårt lilla barn där inne och veta att det mår bra! Jag känner ju ingenting förutom liknande mensvärk, så att få dess existens bekräftad gör att allt jobbigt blir värt det!!


When I felt as the worst at the beginning of my pregnancy, I thought I shouldn’t write, because I didn’t want to appear to be negative, “bad” and than everything wasn’t exemplary optimal… But the purpose of my blog is to get others, who also doesn’t feel awesome all the time, not to feel alone or that there is something wrong with them. Everyone goes through ups and downs! Sharing that, instead of pretending that everything is perfect, would by my opinion contribute to it being okay to feel and think just as you do – that you don’t have to numb the feelings, sweep it under the carpet or change.
We should of course do what we can to be happy and positive and spread good energy, but we are human. “We can’t change our nature, just manage it” as Prof Steve Peters writes in “The Chimp Paradox”.

To feel understood by someone is by my opinion one of the best and most BEAUTIFUL feeling ever! To hear that your feelings and thoughts are legit, even if other people might not agree. Love it or hate it, it’s okay that we have different opinions. To convey one’s opinion is satisfying, but it mostly acts for our own well-being, not for the reciever. We all have prejudices, which limits us, and in most cases there’s so much more to it than what we consider to be facts, which we then miss. It is a pitful security to criticize and judge others.
When I meditate, I come close to what’s really important. The value of values. I practise transcendental meditation twice a day, and in the silence lies a truth. Being true to myself enable me to approaching a freedom of not having to convince others about what I feel and think. All of a sudden, it is enough that I know.

I’ve finally begun to feel better after week 12, the nausea has settled. I started with another medicine, Pronaxen, which I thought was much better than Lergigan. Fortunately, I don’t need to take any more medicine and have even started to be out in the garden and work out again! I swim, go to Zumba and do light weight training at home. It’s hard to know where to put the level because my brain is used to exercise as usual, but after I was jogging a few weeks ago I got a lot of pain down in the lower back, which I still feel when I walk… 

We were on the first ultrasound on Tuesday and it was absolutely fantastic to see our little baby in there and knowing that it is doing well! I don’t feel anything but similar menstrual cramps, so getting its existence confirmed makes it worth it all!!

FLUGA VS FJÄRIL

I skrivande stund sätter sig en fluga på mig ungefär var 10:e sekund, som jag slår till, men missar.
Har haft några mindre bra veckor, illamående, smärta, stress, tankar. Jag är min hjärnas bitch.
Jag befinner mig i en situation som jag inte kan påverka. Som en instängd jakthund letar jag efter en handling som förändrar, och, som jag kan identifiera mig med. Mitt behov av perfektion och kontroll svälter, avsaknaden ger mig abstinens och jag tar ut det på min omgivning utan att hinna märka det innan det är för sent. Det är en lättantändlig längtan som i stundens utlösande ger en viss slags av njutning, i isoleringen.
Det sitter en djävul på min axel som envist påpekar hur allt ligger på mina axlar. Med ”allt” menas framtiden, och i och med att jag tillåter mig att bli påverkad, är det mitt nu som jag offrar för en inbillad morgondag. På andra axeln sitter en ängel som tålmodigt påminner om mig om att ha tålamod och att ”man attraherar det man fokuserar på”. Det sista man vill höra när man släpar på korset; irritationen höjs ytterligare några grader och det outtalade svaret ”som om jag inte visste det…” blir det enda resultatet av självförsvar, med bundna händer.

Sådana här dagar försöker jag påminna mig själv om att allt är förbipasserande. Både det bra och det dåliga. It’s seen and it’s gone.
Jag påminns om att man behöver påminna sig själv om att se det man har, och inte det man saknar. Att leta efter lycka/frid/kärlek eller vad målet än må vara, är som att jaga en fjäril – den är alltid utom räckhåll. Men om jag lugnt sätter mig, kan den komma till mig och slå sig ned, precis där jag är.
Vi har ett val att acceptera att saker och ting är som dem är, utan att agera. Om vi tar det lugnt, inser vi att vi inte är försenade till någonting och inte kommer missa någonting i vårt egna liv.

Tillfredställelse…
Kommer som ett resultat av att man är accepterande och ödmjuk – av att man inte försöker forma och anpassa sig till någon given roll.
Tillfreds blir man, när man överlämnar sig helt och fullt åt livet – då man låter livet bara flyta genom en.


At the time of writing, a fly sits on me about every 10 seconds, which I hit, but misses.
I’ve had some less good weeks, with nausea, pain, stress, thoughts. I am my brain’s bitch.
I find myself in a situation that I cannot change. As a trapped hunting dog, I am looking for an act that changes, and that I can identify myself with. My need for perfection and control is starving, the abstinence gives me abstinence and I take it out on my surroundings without being able to notice it before it’s too late. It is a flammable longing that, in the moment of explosion, gives a certain kind of pleasure, in my isolation.
There’s a devil sitting on my shoulder, stubbornly pointing out how everything depends on me. By “everything” means the future, and since I allow myself to be affected, it’s my present that I sacrifice for an imagined tomorrow. On the other side is an angel who patiently reminds me of having patience and that “one attracts what one focuses on”. The last thing you want to hear when carrying the cross; the irritation is raised a few degrees more and the unspoken response “as if I didn’t know that …” becomes the only result of self-defense, with the hands tied.

These days I try to remind myself that everything passes by. Both the good and the bad. It’s seen and it’s gone.
I’m reminded that you need to remind yourself to see what you have, instead of what you’re lacking. Searching for happiness/peace/love or whatever the goal may be, is like chasing a butterfly – it is always out of reach. But if I calmly sit down, it can come to me and settle, right where I am.

We have a choice to accept things are as they are, without acting. If we take it easy, we realize that we’re not late for anything and won’t miss anything in our own life.

Satisfaction …
Comes as a result of being accepting and humble – because you don’t try to shape and adapt yourself to any given role.
When you surrender your life to life completely, you are satisfied – when you let life flow through yourself.

GOOD ENOUGH

Me and my sister in Solna, Stockholm

En av de finaste komplimangerna jag fått var att jag är en “doer”. Att prata om saker man vill göra men aldrig komma till skott eller skjuta upp saker tills det är perfekt slutar ofta med att man inte gör någonting alls. Jag har lagt många timmar den senaste tiden på att fixa mina sidor på WordPress och Clickfunnels. Jag är långt ifrån klar men tänker bryta vanan av att göra allt 150 %, och istället köra på

good enough.

Som jag skrev i About vill jag dela upp- och nedgångar, både privat och inom mitt företagande online. Att skräddarsy domäner, sidor, menyer, autosvar, plugins osv är inte enkelt!! Att söka på Google och YouTube efter information om hur man ska göra kräver tid och fokus, men genom att inte få svaret “serverat” ges en djupare förståelse. Den kunskapen kan sedan läras ut till andra. Min vision är ju att kunna coacha andra att tjäna pengar online.

Jag kom jag precis upp till min syster i Stockholm och har känt mig lite stressad under eftermiddagen över att ha så mycket att göra med hemsidan. Stress är tankar, och kom ihåg att vi är så mycket mer än vårt sinne. Men en annan ny vana jag försöker implementera är att fira alla små framsteg. Hur ofta genomför vi inte massa saker och bara går vidare till nästa, och nästa, och nästa? Vi kommer aldrig bli klara, jag hoppas i alla fall inte det, så jag tror det är lika viktigt att blicka tillbaka och se vad man har åstadkommit, som att ha en vision om vart man är på väg.


One of the finest compliments I received was that I am a “doer”. Talking about things you want to do but never get into it or postpone it until it is perfect often ends with that you do nothing at all. I have spent many hours lately fixing my pages on WordPress and Clickfunnels. I’m far from ready but intend to break the habit of doing everything 150 %, and instead go for

good enough.

As I wrote in About, I want to share the ups and downs, both in private life and in my business online. Customizing domains, pages, menus, autoresponders, plugins etc is not easy!! Searching on Google and YouTube for information on how to proceed requires time and focus, but by not getting the answer “served” gives a deeper understanding. The knowledge can then be taught to others. My vision is to be able to coach others to make money online.

I just got to my sister in Stockholm and have felt a bit stressed during the afternoon over having so much to do with the website. Stress is thoughts, and remember that we are greater than our mind. Another new habit I try to implement is to celebrate all the small steps in progress. How often do we accomplish lists of things and just move on to the next, and next, and next? We will never be ready, at least I hope not, so I think it is just as important to look back and see what you have achieved, as having a vision of where you are going.

Hello World

Hej och tack för att just DU är här!
Jag värdesätter din tid och hoppas att du har haft en bra dag.

Jag hade min sista intervju för ett drömjobb i fredags! Jag tror verkligen att det är möjligt för mig att få det här jobbet. Och om jag inte får det, vet jag att jag inte är själva rollen, att jag är komplett, oavsett. Jag är inte identifierad med att dotter, syster, flickvän, yrkestitel etc, utan som en komplett människa med oändlig potential. Jag är större än mitt sinne och kropp. Det vill säga jag är större än mina tankar och mina känslor. Vilken tur..!

Det hade kanske inte varit så lätt för mig att skriva så här, om jag inte redan hade träffat min drömkille och köpt vårt drömhem. Detta efter att ha gått igenom många år av ångest, oro och stress. Därför når jag ut till dig som läser detta, för jag vet att jag inte är ensam om att hantera dessa känslor.

Vad som har hjälpt mig är att hitta ett avstånd till mina tankar och känslor. De är inte mer verkliga än någonting annat vi kan föreställa oss. Vårt sinne är kapabelt till att visualisera vilket scenario vi som helst, och om vi går djupt nog kan vi även känna hur den situationen skulle kännas. Nyckeln är att hitta känslan av att ditt dröm-tillstånd redan är sant, och känna tacksamhet för att det är så – redan nu. Vår kropp vet inte skillnaden mellan vad som är verkligt och vad som är våra tankar. Stress är ett bevis på detta; våra tankar gör att kroppen reagerar, även om man inte jagas av en lejon, men kanske bara försöker uppnå de krav vi ställer på oss själva.


Hello and thank YOU for being here!
I value your time and effort and hope you’ve had a great day.

I had my last interview for a dream job on Friday. I truly believe it’s possible for me to get this job. And if I don’t, I know that I’m not the role itself, that I am complete regarless. I’m not identified as a daughter, sister, girlfriend, jobtitle etc, but as a complete human being with endless potential. I am greater than my mind and body. That is, I am greater than my thoughts and emotions. Thank God..!

It might not have been so easy for me to write this if I already hadn’t met my dream guy and bought our dream home. This after being through many years of anxiety, worry and stress. That’s why I reach out to you, cause I know I’m not alone dealing with theese emotions.

What have helped me is to find a distance to my thoughts and emotions. They are not more real than anything else we can imagen. Our mind is capable to visualize whatever scenario we want, and if we go deep enough, we can even feel how that situation would feel. The key is to find a state of feeling where your vision is already true, and feel gratitude for it already being so – now. Our body doesn’t know the difference between what’s real in our environment and our thoughts. Stress proofs this; your thoughts puts your body into a reactive mood, even though you’re not chased by a lion, but perhaps only trying to keep up with the demands we make on ourselves.