Latest from the blog

DIRTY CHAI

Svart Chai-te eller det te du föredrar
1 eller 2 espresso shots
Valio havredryck (vi köper inte Oatly längre ref), gärna uppvärmd
En nypa kanel, kardemumma (och muskotnöt)
1/2–1 tsk kokosolja
Honung (valfritt)


Black Chai tea or the tea you prefer
1 or 2 espresso shots
Oat milk for coffee, heated

A pinch cinnamon, cardamom (and nutmeg)
1/2–1 teaspoon coconut oil
Honey (optional)

Advertisement

AWARENESS VS ANXIETY

(Scroll down for English)
Jag vill berätta om en riktigt bra app för att lära sig att hantera oro, stress, ångest. Detta genom att undersöka vilka triggers och vanor som utlöser stress eller ångest, och hur man bryter cykeln. Att förstå hur hjärnan fungerar kan liknas med att förstå hur ens bil fungerar; vilken typ av bränsle bilen ska ha och vilken växel man ska välja.

Vad som är nytt för mig är att ingen av de tekniker som presenteras går ut på att ta bort, ändra eller kontrollera det man känner. Jag talar om den bekanta så kallade “själv-hjälpen”; genom att försöka fixa det med positiva affirmationer, skriva dagbok, dricka rödvin, klippa håret, flytta… vilket faktiskt är olika former av motstånd till vad som är, just nu. Istället lär man sig att tillåta känslan, undersöka den med en nyfikenhet samt uppmärksamma tankar och känslor utan att identifiera sig med dem – som dem. Att möta känslan känns oerhört mer medvetet och kärleksfullt, än att tvinga sig att känna något annat än vad man gör. Det handlar alltså om att rida på vågen, rida ut vågen, som för förr eller senare planar ut. Enkelt men inte lätt; att vara nyfiken och öppen istället för att hålla tillbaks och krympa ihop, är väldigt modigt.
Appen heter Unwinding Anxiety och ger fullt stöd genom dagliga videos, praktiska övningar, notiser, professionell support och samhörighet tillsammans med andra medlemmar.

Jag har jobbat med stress och oro i många år samt ätit Sertralin för att öka nivån av hjärnans glädjehormonet serotonin. Man kan ha ett fysiskt behov av serotonin-höjande och om så är fallet är det tacksamt att det finns medicin; det hjälpte mig att få upp huvudet över vattenytan för några år sedan. Nivån av serotonin kan även vara lägre tillfällig p.g.a. yttre och inre omständigheter just då.

Idag mår jag så pass bra att jag påbörjat en utfasning av mina 75 milligram. Jag rekommenderar att man trappar ner i samråd med sin vårdcentral som regelbundet stämmer av och stöttar. Jag minskar med 25 mg var tredje månad, så att nedtrappningen görs väldigt långsamt.
Att min livssituation känns väldigt bra är tack vare hälsosam kosthållning (veganskt + fisk), fysisk aktivitet och att jag trivs i mitt förhållande och vår vardag. Jag mår för bra för att fortsätta behandla ett problem som inte längre finns. Jag upplever det även som jobbigt att medicinen gör mig glömsk och förvirrad (med en liten bebis är hjärnan mos redan som den är haha…)
Jag försöker påminna mig själv om är att inte analysera allting. Saker och ting kan bero på oändligt många variabler, så man kan inte vara helt säker på någonting, egentligen.

‘Uncertainty is the only certainty there is, and knowing how to live with insecurity is the only security.’

— John Allen Paulos

I wanna tell you about a really good app to learn how to deal with worry, stress, anxiety. This by examining what habits that triggers stress or anxiety, and how to break the cycle. Understanding how the brain works can be compared to knowing how your car works; what type of fuel the car needs and what gear to choose.

What’s new to me is that none of the techniques presented are about removing, changing or controlling your emotions. I’m talking about the familiar so-called “self-help”; by trying to fix it with positive affirmations, writing diary, drinking red wine, cutting your hair, quit your job… which are actually different forms of resistance to what is, right now. Instead, you learn to allow the feeling, examine it with a curiosity and pay attention to thoughts and feelings without identifying with them – as them. To welcome a feeling feels incredibly more mindful and loving, than to force yourself to feel something other than what you really feel. So it’s about riding the wave, riding it out, since it sooner or later flattens out. Simple but not easy; to be curious and open instead of holding back and shrink, is very brave.
The app is called Unwinding Anxiety and provides full support through daily videos, practical exercises, check-ins, professional support and a member’s community.

I’ve worked with stress and anxiety for many years and have been eating Sertraline (antidepressants) to increase the level of the brain’s hormone serotonin. You can have a physical need for serotonin-boosting and if so, I think it’s great that there is medication; it helped me get my head above water a few years ago. The level of serotonin may also be lower temporarily due to external and internal circumstances at the time.

Today I’m feeling so happy and balanced that I have started phasing out my 75 milligrams. I recommend that you decrease your prescription drugs in consultation with your health center, which regularly check-in and supports. I reduce my medication by 25 mg every three months, so the phasing out is done very slowly.
The fact that my life situation feels very good is thanks to a healthy diet (vegan + fish), physical activity and that I thrive in my relationship and our everyday life. I feel too good to continue treating a problem that no longer exists. I also find it hard that the medicine makes me forgetful and confused (with a small baby, the brain is already mushy as it is haha​​…)
I try to remind myself not to analyze everything. Things can be in a sertain way due to an infinite number of variables, so you can’t be completely sure of anything, really.

WAKING UP

(Scroll down for English)
Jag vill berätta om ett fantastiskt verktyg jag nyligen hittat, som vägleder dig för att förstå sinnet i syfte att leva ett mer balanserat och tillfredsställt liv. Det är meditations-appen Waking Up utvecklad av Sam Harris – neurovetenskapsman, filosof, TED-föreläsare och New York Times bästsäljande författare.

Att öva meditation 10 minuter om dagen är att uttrycka en avsikt för dig själv; en avsikt att bli gladare, och i bättre position att göra andra gladare. Det är en avsikt att lida mindre, och att vara i en bättre position för att hjälpa andra att lida mindre. Att bli mer medveten och uppmärksam, och mindre distraherad av ens tankar, ger insikt och kunskap. Man ser saker precis som de är, från stund till stund; inte kategoriserade som bra eller dåliga, inte färgade av våra åsikter och tidigare erfarenheter.
Våra reaktioner är det vi är, tills reaktionerna observeras. Genom att lära oss att vakna upp, blir vi färre gånger lidande offer för omständigheterna.

Sam Harris beskriver vårt medvetande som den rymd där allt dyker upp – allt vi lägger märke till genom det vi ser, hör, känner, tänker. Man kan likna det med att sinnet är som en vidöppen himmel. Sadhguru beskriver samma begrepp som “en salig bakgrund som allt i livet spelas upp på”. Strävan är att vila som detta medvetande, och inte missta sig för att vara en tanke/känsla/objekt, utan se det som ett moln på himlen som dyker upp och sedan försvinner…


I want to tell you about a fantastic tool I recently found, which guides you to understand the mind in order to live a more balanced and fulfilled life. It is the meditation app Waking Up developed by Sam Harris – neuroscientist, philosopher, TED-talker and New York Times best-selling author.

To practice meditation for 10 minutes a day, is to express an intention for yourself; an intention to be happier, and in a better position to make others happier. It’s an intention to suffer less, and to be better placed to help others suffer less. Becoming more aware and less distracted by one’s thoughts, provides insight and knowledge. You see things exactly as they are, in each moment; not categorized as good or bad, not colored by our opinions and past experiences.
Our reactions are what we are, until the reactions are observed. By learning to wake up, we become less likely to suffer as victims of the circumstances.

Sam Harris describes our consciousness as the space where everything appears – everything we notice through what we see, hear, feel, think. Our mind is like a wide open sky. Sadhguru describes it as “a blissful background on which everything else in life can play”. The quest is to not confuse ourselves to be a thought/feeling/object that comes and goes, but to see it like a cloud appearing and disappearing in the sky…

WOMEN

I believe most women face and struggle with the same problems. A reminder that might work as a remedy; that we’re not alone and don’t need to carry it all on our own. Put it down and let it go, like a man. We are as strong as we are soft. Trust your intuition – everyone is confused anyway. All the emotions and feelings comes in different shades, to color this man’s world.

BJÖRNEN SOVER

Hej, vad kul att du besöker min blogg – jag hoppas du mår bra!
Personligen har jag befunnit mig i något slags energisparläge de senaste veckorna, där jag försöker vila så mycket som möjligt. Detta genom att meditera, göra yin yoga, äta hälsosamt och inte minst sova nästan lika mycket som vår bebis; en hel del på dagen och för lite på natten det vill säga. Man känner sig lite som en skugga av sitt forna jag efter att inte ha fått sova ordentligt på ett halvår…

Har någon annan upplevt en kraftigare hormonförändring ca 6 månader efter förlossningen?

Kommentera gärna. Jag har fått finnar och känner att humöret svänger mer än vanligt 😛
Jag ser verkligen fram emot att ta med min son till Finland för första gången – det blir ett välbehövligt miljöombyte.


Hi, how nice of you to visit my blog – I hope you’re well!
Personally, I’ve been in some kind of low power mode over the past few weeks, trying to rest as much as possible. This by meditating, doing yin yoga, eating healthy and not least sleeping almost as much as our baby; a lot during the day and too little at night, that is. You feel a bit like a shadow of your former self after not having been able to sleep properly for six months…

Has anyone else experienced a stronger hormone change about 6 months after birth?

Feel free to comment. I’ve got pimples and feel that the mood swings more than usual 😛
I really look forward to bring my son to Finland for the first time – an environmental change when most needed!

DAILY BOOST

Jag gör flera fryspåsar med färsk ananas och ingefära tillsammans med frusen hackad spenat och har i frysen. En portion om dagen görs till smoothie tillsammans med äppelcidervinäger, kokosvatten eller någon juice, kollagen (av torsk), svartpeppar och lite olivolja. Jag varierar med olika frukter eller lägger t.ex. till protein av pumpakärnor.


I prep several plastic bags with fresh pineapple and ginger along with frozen chopped spinach and keep in the freezer. One serving a day is made into a smoothie along with apple cider vinegar, coconut water or some juice, collagen (of cod), black pepper and some olive oil. I vary with different fruits or add protein from pumpkin seeds.

EBB AND FLOW

Hej! Vi har varit ute och fixat med trädgården i stort sett varje dag senaste veckan. Att sitta inne och blogga har inte blivit av; lusten att skriva kommer och går precis som allt annat i livet enligt pendelns lag.

För att balansera ut det tunga trädgårdsarbetet har jag gjort mycket Yin Yoga, yoga för underkroppen och ryggen samt pilates för bålen. Framförallt har jag prioriterat att meditera för återhämtning. Sedan februari 2019 utövar jag Transcendental Meditation 2×20 minuter per dag, vilket löser upp djupt lagrad trötthet och spänningar.

Jag ammar 2-3 gånger per natt just nu, och har introducerat både gröt och vanlig mat för Sam som äter med stor aptit. Vi har äntligen träffats i mammagruppen där jag bor – helt plötsligt är jag omringad av massa goa människor med bebisar i samma ålder som vår son 🙂


Hey there! We’ve been outside and tending the garden pretty much every day for the past week. I haven’t felt like sitting inside at the computer blogging; the will to write comes and goes just like everything else in life according to the law of the pendulum.

To balance out the heavy gardening I’ve done a lot of Yin Yoga, yoga for lower body and back, combined with pilates for the core. Above all I’ve prioritized meditating for recovery. Since February 2019 I do practice Transcendental Meditation 2×20 min per day, which dissolves deeply stored fatigue and tension.

I breastfeed 2-3 times a night right now, and have introduced both porridge and regular food for Sam who eats with great appetite. We have finally met in the parent’s group where I live – I’m all of a sudden surrounded by lots of nice local people with babies at the same age as our son 🙂

FOLLOW

Nu har Sam ammat 2-3 ggr per natt. En natt när han ville äta och ligga nära insåg jag att det enklaste är att bara följa honom. Är det okej att ta den enkla vägen?

Ett av mina mål 2020 är att bli snällare mot mig själv – och på så sätt bli snällare mot min omgivning. Att ta den enkla vägen är inte något jag är van vid, men när det kommer till Sam vill jag bara göra det som han faktiskt mår bäst av i stunden, vilket ändå ändras konstant.

Är det rätt så är det lätt?

Sam är inte ens fem månader gammal, så jag tänker att han kommer hinna bli stor och självständig och jag kommer hinna sakna den relativt korta tiden han är i fysiskt behov av mig..!
Vi har sedan han var 12 veckor följt ett schema med mat- och sovtider från boken “The New Contented Little Baby Book” skriven av Gina Ford. Jag uppskattar verkligen att ha någonting att utgå ifrån och falla tillbaks på. För det mesta sover och äter Sam enligt schemat – förutom amningen nattetid då..!

De senaste dagarna har jag känt mig trött i kroppen och inte ens haft lust att träna – återigen ges möjligheten att öva på att bara följa och lyssna på min kropp. Jag har gjort korta yoga-program, t.ex. Yoga To Cure och Gentle Yoga Flow.
Energin att blogga har inte riktigt funnits där heller, men idag kom lusten att skriva helt naturlig. Att jag inte pressar mig själv att hinna med allt, och istället kunna tänka att det jag faktiskt gjort är tillräckligt känns också som ett framsteg. Tack för att du besökte min hemsida, hoppas det inspirerar dig att vara snäll mot dig själv ❤


Sam has now been eating 2-3 times a night. One night when he wanted to eat and cuddle, I realized that the easiest thing to do was to just follow him. Is it okay to do things the easy way?

One of my goals in 2020 is to be kinder to myself – and in that way be kinder to my surroundings. Taking the easy way is not something I’m used to, but when it comes to Sam, I just want to do what’s best for him at the moment, which constantly is changing anyway.

If it’s right, it’s easy?

Sam is not even five months old, so I’m thinking that he will have time to get big and independent and I’ll miss the relatively short time he’s in physical need of me..!
Since he was 12 weeks we’ve been following a food and sleeping schedule from the book “The New Contented Little Baby Book” written by Gina Ford. I really appreciate having something to start from and fall back on. For the most part, Sam sleeps and eats according to the schedule – except for the nightly breastfeeding, that is..!

The last couple of days I’ve felt physically tired and didn’t even wanna work out – again given the opportunity to practice following and listening to my body. I’ve done short yoga programs, e.g. Yoga To Cure and Gentle Yoga Flow.
The energy to blog hasn’t really been there either, but today the desire to write came naturally. To not push myself to do everything and instead be able to think that what I’ve actually accomplished is good enough, is also a postitive progress. Thank you for visiting my website, I hope it inspires you to be kind to yourself ❤

PEACHES

Persikor sägs vara en av den mest basiska maten, tillsammans med oregano och vattenkrasse. Låt oss balansera ut det med massa kaffe som istället försurar 😆


Peaches are said to be one of the most alkaline foods, along with oregano and watercress. Let’s balance that out with lots of coffee which acidifies 😆